Transport towarów Kat. 3

Zapewniamy szybki i bezpieczny przewóz towarów pochodzenia zwierzęcego kat.3, dzięki wyspecjalizowanym, dedykowanym środkom transportu.

Wyceń transport

  Contact us

  PATRYCJA SIDORKIEWICZ
  KIEROWNIK TRANSPORTU +48 607 900 580

  EWELINA RUTKOWSKA
  KIEROWNIK SPEDYCJI +48 607 900 576

  Venture for Logistics

  Zapewniamy transport poubojowych towarów UPPZ kat. 3 w specjalistycznych, dedykowanych chłodniach oraz innych środkach transportu, takich jak plandeki, silosy, wywrotki, cysterny, kontenery i inne – w zależności od wymagań klienta i uwarunkowań prawnych.

  Transport
  Transport Kat.3
  Spedycja
  Spedycja Kat.3
  Logistyka Kat.3
  Magazynowanie
  Magazynowanie Kat.3

  Poznaj ofertę

  Przewóz towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej jest obok Logistyki, Spedycji i Transportu, jedną z czterech z głównych gałęzi naszej działalności.

  Nasza wieloletnia praktyka pozwala nam:

  • Zapewnić usługi transportowe na najwyższym poziomie,
  • Całkowicie spełnić oczekiwania Klienta,
  • Zagwarantować bezpieczeństwo oferowanych usług transportu towarów pochodzenia zwierzęcego kat.3,
  • Zadbać o środowisko naturalne w właściwy sposób.

  Doświadczenie w dziedzinie logistyki i spedycji pozwala w naszej pracy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klientów zorientowanych na obniżanie kosztów przewozu towarów pochodzenia zwierzęcego kat. 3 przy maksymalizacji jakości oraz bezpieczeństwie oferowanych usług.

  Jesteśmy nastawieni na dialog

  Dbamy o to, by nasze usługi były dopasowane do potrzeb klientów. Każdą ofertę, w tym także transport towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej, zawsze konsultujemy i uzgadniamy z klientem.

  Uprawnienia do transportu towarów poubojowych

  Dysponujemy flotą zaufanych przewoźników, którzy posiadają uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. określających przepisy sanitarne dotyczące transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

  Czym są towary pochodzenia zwierzęcego Kategorii III?

  Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego określa się na wiele sposobów:

  • Towary pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej,
  • Towary pokonsumpcyjne,
  • UPPZ – uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.

  UPPZ dzieli się na trzy kategorie (które określają także rodzaj transportu, możliwość wykorzystania oraz sposób utylizacji):

  Kategoria pierwsza (kat.1) „wyłącznie do usunięcia” obejmuje produkty uboczne pochodzenia np. zwierzęcego, szczególnie niebezpieczne, które muszą być utylizowane termicznie.

  Odpady kategorii drugiej (kat.2), „nie do spożycia przez zwierzęta”, są to odpady wysokiego ryzyka. Do tej grupy towarów pochodzenia zwierzęcego zaliczamy m. in. obornik i treść przewodu pokarmowego, zwierzęta ubite w celu likwidacji epidemii choroby, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oraz inne, nienależące do dwóch pozostałych (kat.1 i kat.3) kategorii.

  Odpady kategorii trzeciej (kat.3) „nieprzeznaczone do spożycia dla ludzi” to odpady niskiego ryzyka. Do towarów UPPZ kat. 3, których transport zapewniamy należą m. in.:

  • Odpady pochodzenia zwierzęcego nienadające się do spożycia przez ludzi części zwierząt po uboju: skóry, odtłuszczone kości, skwarki, kopyta, rogi, pióra;
  • wycofane środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego lub zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego (była żywność);
  • Odpady pochodzenia zwierzęcego, tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, lecz nieprzeznaczone do spożycia przez
  • Ludzi ze względów handlowych;
  • Tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, które nie zostały uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, ale nie wykazują objawów choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta;
  • Produkty z drobiu i zajęcy;
  • Osad z centryfugi separatorów otrzymany w procesie przetwarzania mleka;
  • Karma dla zwierząt domowych lub materiały paszowe zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które z powodów handlowych lub produkcyjnych nie nadają się do
  • Skarmiania, ale nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt;
  • Zwierzęta wodne i ich części oraz odpady UPPZ z zakładów przetwarzających zwierzęta wodne;
  • Muszle, skorupy skorupiaków;
  • Produkty uboczne z wylęgarni;
  • Jajka i skorupy jaj;

  Odpady gastronomiczne:

  • Pochodzące ze środków transportu międzynarodowego,
  • Przeznaczone do żywienia niektórych zwierząt,
  • Przeznaczone do przetwarzania za pomocą sterylizacji ciśnieniowej,
  • Przeznaczone do biogazowni lub kompostowni.

  W ramach transportu towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej dotychczas podejmowaliśmy współpracę m. in. z branżą PetFood – karmy dla zwierząt, a także zakładami mleczarskimi. Zaufało nam wielu producentów znanych i rozpoznawalnych marek, którzy na co dzień korzystają z usług transportu towarów UPPZ, w tym tych z kategorii 3.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczące transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. trzeciej nie stosuje się m. in. do:

  • całych zwierząt dzikich (niepodejrzanych o choroby zakaźne);
  • całych zwierząt łownych (jeśli są gromadzone po zabiciu zgodnie z DPM);
  • surowego mleka i siary wykorzystywanych w gospodarstwie pochodzenia;
  • skorup skorupiaków i mięczaków;
  • towarów gastronomicznych, za wyjątkiem przeznaczonych do transportu w ramach przewozu UPPZ kat. 3, określonych w ostatnim punkcie poprzedniego rozdziału;
  • towarów UPPZ ze statków;
  • surowej karmy dla zwierząt domowych, pochodzącej ze sklepów detalicznych;
  • surowej karmy dla zwierząt domowych, pochodzącej z uboju w gospodarstwie.

  Kategoria 2 czy kategoria 3 – jak sprawdzić kategorię towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej?

  Ostateczną decyzję, do której kategorii (kat. 2 czy kat. 3) zaliczyć materiał pochodzenia zwierzęcego, podejmuje lekarz weterynarii badający mięso w rzeźni w oparciu o analizę ryzyka oraz badanie przed i poubojowe.

  DLACZEGO ODPOWIEDNI TRANSPORT TOWARÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO KATEGORII TRZECIEJ JEST WAŻNY?

  Odpowiedni sposób transportu towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej regulują przepisy określone m. in. przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).

  Podstawową cechą towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej jest wysoki udział związków organicznych. Odpady z przetwórstwa surowców zwierzęcych stanowią poważne zagrożenie dla środowiska i powinny być odpowiednio transportowane i utylizowane. Towary pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej mogą stworzyć zagrożenie zarówno sanitarne, jak i odorotwórcze (siarkowodór, aldehydy, amoniak czy kwasy organiczne). Nieodpowiednie składowanie transportowanie UPPZ kat. 3 może z kolei powodować przenikanie nieczystości i nierozłożonego tłuszczu oraz soli zawierających chlorki, azotany i siarczany do gleby, a także do wód gruntowych.

  W dbałości o środowisko naturalne oraz z potrzeby minimalizowania negatywnego wpływu przez nieodpowiedni sposób przewożenia, składowania i utylizacji wskazanych towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej, wspieramy działania proekologiczne określone w przepisach zarówno unijnych, jak i krajowych, nie tylko w tych dotyczących transportu.

  Identyfikacja i oznakowanie przewożonych produktów pochodzenia zwierzęcego

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) reguluje nie tylko kwestie związane z transportowaniem towarów pochodzenia zwierzęcego kat. 3, ale także sposób przetrzymywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z podstawą prawną, materiały kat. 1, kat. 2 i kat. 3, a także produkty pochodne powinny być przetrzymywane osobno, podczas gromadzenia i przewozu powinna być możliwa ich identyfikacja (chyba że są mieszane i przeznaczone do zakładu niższej kategorii).

  Oznaczenie poszczególnych kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego Odpady pochodzenia zwierzęcego kategorii I (oraz otrzymane z niego produkty przetworzone):

  • Etykieta musi być koloru czarnego oraz awierać sformułowanie „wyłącznie do usunięcia”.
  • Odpady pochodzenia zwierzęcego kategorii II (inny niż obornik i treść przewodu pokarmowego) oraz otrzymane z niego produkty pochodne:
  • Etykieta musi być koloru żółtego oraz zawierać sformułowanie „nie do spożycia przez zwierzęta”.
  • W przypadku obornika – sformułowanie „obornik” (ang. manure).
  • Odpady pochodzenia zwierzęcego kategorii III ( i produkty pochodne):
  • Etykieta musi być koloru zielonego z domieszką niebieskiego (aby wyróżniał się wyraźnie od innych kolorów) oraz zawierać sformułowanie „nie do spożycia przez ludzi”.
  • Przewóz UPPZ i produktów pochodnych między krajami UE

  Transportowanie UPPZ kat. I, kat. II i kat. III (oraz produkty pochodne) wewnątrz państw Unii Europejskiej muszą znajdować się w opakowaniach, pojemnikach lub pojazdach, które to powinny zawierać etykietę z właściwym dla danej kategorii sformułowaniem.

  Gwarantujemy pełne oznakowanie środków transportu.

  DO CZEGO MOGĄ SŁUŻYĆ PRODUKTY UBOCZNE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO KATEGORII III?

  Odpady pokonsumpcyjne kat. 3 znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach działalności człowieka oraz proekologicznych projektach i rozwiązaniach. W swoim Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) przedstawiciele Unii Europejskiej proponują nowe pola eksploatacji dla towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej. Nowe formy zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z powodzeniem znajdują zastosowanie m. in. w:

  • przemyśle chemicznym,
  • przemyśle nawozowym,
  • przemyśle skórzanym,
  • przemyśle energetycznym.

  UPPZ kat. III z powodzeniem można stosować jako nawozy organiczne oraz polepszacze gleby (wapno, obornik, kompost), karmę (po odpowiedniej obróbce) dla niektórych gatunków zwierząt, w tym dla wielu gatunków zwierząt hodowanych w zoo i zwierząt futerkowych. Odpady pokonsumpcyjne kategorii trzeciej sprawdzają się także jako paliwo w procesie wypalania klinkieru cementowego czy jako dodatek do paliw (biomasa – po sterylizacji ciśnieniowej).

  W związku ze zmianami w ustawodawstwie energetycznym wzrasta zainteresowanie różnymi rodzajami biomasy (powstałymi z np. towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej), która stanowi szczególny rodzaj źródła energii dla energetyki lokalnej. Biomasa może być również stosowana jako składnik w mieszaninie z innymi paliwami stałymi (węgiel, torf) w procesie spalania lub gazyfikacji.

  Co więcej, analizy składu elementarnego, jak i własności fizykochemicznych tłuszczów technicznych pozyskiwanych z towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej potwierdzają brak zagrożenia ekologicznego przy termicznej obróbce odpadów mięsnych.

  Niektóre metody przetwarzania UPPZ

  • Sterylizacja ciśnieniowa;
  • Proces hydrolizy zasadowej (kat.1, kat.2, kat.3);
  • Proces hydrolizy wysokociśnieniowej w wysokiej temperaturze (kat.2, kat.3);
  • Proces produkcji biogazu za pomocą hydrolizy wysokociśnieniowej (kat.1, kat.2, kat.3) – biogaz to gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów Zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;
  • Proces produkcji biodiesla (kat.1, kat.2, kat.3) – biodieslem nazywamy zarówno estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME – czysty biodiesel), jak i mieszanki paliwowe z Olejem napędowym w celu otrzymania paliwa zapewniającego lepsze warunki pracy silnika);
  • Proces gazyfikacji Brooksa (kat.2, kat.3);
  • Proces spalania tłuszczu zwierzęcego w kotle cieplnym (kat.1, kat.2, kat.3);
  • Proces termomechanicznej produkcji biopaliwa (kat.3+ obornik, treść pp).
  Zapytaj o ofertę
  Contact us

  PATRYCJA SIDORKIEWICZ
  KIEROWNIK TRANSPORTU +48 607 900 580

  EWELINA RUTKOWSKA
  KIEROWNIK SPEDYCJI +48 607 900 576

  Zapytaj o ofertę

  GRZEGORZ BURY
  GRZEGORZ BURY
  Prezes zarządu
  EWELINA RUTKOWSKA
  EWELINA RUTKOWSKA
  Kierownik spedycji
  MARTA ŚWIĄTEK
  MARTA ŚWIĄTEK
  Zastępca kierownika spedycji
  JULIAN GOLCZEWSKI
  JULIAN GOLCZEWSKI
  Spedytor
  Patrycja Sidorkiewicz
  Patrycja Sidorkiewicz
  Kierownik transportu
  ALICJA WĘGLEWSKA
  ALICJA WĘGLEWSKA
  Zastępca kierownika transportu
  MAGDALENA FILIP
  MAGDALENA FILIP
  Starszy spedytor
  ALAN GURBAN
  ALAN GURBAN
  Asystent spedytora
  EWA SZOPKA
  EWA SZOPKA
  Lider administracji
  PATRYCJA JARMUŻ
  PATRYCJA JARMUŻ
  Specjalista ds. administracji
  AGNIESZKA FLIP
  AGNIESZKA FLIP
  Asystent ds. administracyjnych
  KAJA BURY
  KAJA BURY
  Asystent ds. administracyjnych

  Sprawdź również

  Kontakt

  Otrzymaj ofertę

  Nasi eksperci są gotowi do pomocy.
  Skontaktuj się z nami, a znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Napisz do nas